Info. javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
tel: (01)23 50 650
Odgovorna uradna oseba: Matejka Chvatal
e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si
Datum prve objave kataloga: 8. 12. 2008
Datum zadnje spremembe: 4. 9. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-trzin.si/index.php/kataloginfjavnegaznacaja

%

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s kterimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Vzgoja in izobraževanje osnovnošolskih in predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Žabica
Ploščad dr. Tineta Zajca 1
1236 Trzin
Vrtec Trzin
Enota Palčica
Mengeška c. 7/b
1236 Trzin
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Matejka Chvatal, ravnateljica
telefon: (01)23 50 650, e-pošta: mateja.chvatal@os-trzin.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Državni predpisi: