ORGANIZACIJSKA SHEMA VRTCA 2023-24

ORGANIZACIJSKA SHEMA VRTCA ŽABICA  ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 

USTANOVITELJ

Enota vrtec Žabica deluje kot organizacijska enota zavoda Osnovne šole Trzin, ki ga je ustanovila Občina Trzin.

SVET ZAVODA

V skladu z zakonom o zavodih je najvišji organ Svet zavoda. V svetu zavoda so trije predstavniki občine, pet predstavnikov zaposlenih in trije predstavniki Sveta staršev. Interese vrtca zastopata dva predstavnika; en predstavnik zaposlenih in en predstavnik staršev.

SVET STARŠEV

Pomembno vlogo ima tudi Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka našega vrtca. Predsednica Sveta staršev je Maja Zupančič.

RAVNATELJICA

Ravnateljica šole in vrtca je Matejka Chvatal. Pri delu ji pomaga pomočnica ravnateljice za vrtec, Jana Grabnar, ki je tudi pedagoška vodja.

KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK

Deluje v primeru, ko je vlog za sprejem otrok v vrtec več kot je na razpolago prostih mest v vrtcu. Komisijo sestavljajo predstavnik ustanovitelja, predstavnik delavcev vrtca in predstavnik staršev.

STROKOVNE SKUPINE (OTROCI Z OSEBNIMI POTREBAMI)

V letošnjem šolskem letu imamo 6 strokovnih skupin za pripravo, izvedbo in spremljavo izvajanja Individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Strokovno skupino sestavljajo vzgojiteljica, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, izvajalka DSP in svetovalna delavka vrtca.

STROKOVNI ORGANI V VRTCU

  • VZGOJITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci vrtca. Sestajajo se na pedagoških konferencah, strokovnih aktivih, delovnih sestankih  in obravnavajo različne tematike, imajo skupna izobraževanja …

 

  • STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih strokovni delavci posameznih starostnih obdobij. Na skupnih srečanjih obravnavajo tekoče zadeve v svojih skupinah, predstavljajo primere dobre prakse in se dogovarjajo glede ostalih zadev.

OSTALE SLUŽBE

Ostale naloge za vrtec opravljajo:

  • SVETOVALNA DELAVKA ZA VRTEC: Špela Rezar, univ. dipl. ped.
  • ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA: Lucija Pirc, mag. san. inž.
  • POSLOVNA SEKRETARKA: Uršula Uhan
  • OBRAČUN OSKRBNIN IN PREHRANE: Patricija Prosen
  • PERICA: Klavdija Lomovšek Štojs
  • ČISTILCI: zunanji

Vzdrževalna dela in prevoz hrane izvaja hišnik Rudi Černivec.
V šolski kuhinji se pripravlja hrana za obe enoti našega vrtca.

ODDELKI VRTCA IN STROKOVNI SODELAVCI

V letošnjem letu je organiziranih 13 oddelkov predšolskih otrok. Od tega imamo šest skupin, v katere so vključeni otroci iz I. starostnega obdobja in sedem skupin II. starostnega obdobja.

V vsakem oddelku delata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta sočasno prisotni v oddelku 4 ure (drugo starostno obdobje) oziroma 6 ur (v oddelkih prvega starostnega obdobja). Imamo zaposlena še dva vzgojitelja za pokrivanje sočasnosti, enega za polni in drugega za polovični delovni čas.

V letošnjem letu izvajamo program za 209 otrok; od tega je v Enoti Žabica 153 otrok, v enoti Palčica pa 56 otrok.